Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за работата на Районен съд Ихтиман през 2012 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2012 година в Районен съд Ихтиман по щат са били назначени 5 съдии, като от тях един е бил командирован през цялата година в Софийски окръжен съд; а един е бил в отпуск за раждане и отглеждане на дете до 24.09.2012г., след която дата е командирован в Софийски районен съд.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили 1 държавен съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията и служители в съдебната администрация, както следва: административен секретар, гл.счетоводител, трима съдебни секретари (единият от които дисциплинарно уволнен през месец декември), трима деловодители, архивар, деловодител “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради (огняр) и чистач.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. През 2012 година са постъпили общо за разглеждане 1857 дела, съответно - 1216 граждански и 641 – наказателни. Всеки съдия е разглеждал средномесечно 56,83 дела. Заварените висящи дела в началото на периода са 189, от които 120 са граждански и 69 наказателни.
2. За отчетния период са свършени 1832 дела – съответно - 1241 граждански и 618 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 51,64 дела.
3. От приключените 1241 граждански дела 1182 са решени в 3 месечен срок, или 95 %, като от приключените 618 наказателни дела 518 са решени в същия срок, или 84%, или - 91 % от приключените дела са решени в 3 месечен срок.
4. Подлежащите на разглеждане през 2012 година общо 2046 дела са с 340 по-малко от 2011 година, когато те са били 2386; с 9 повече от 2010 година, когато са били 2037; и с 606 повече от 2009 година, когато те са били 1440. Подлежащите на разглеждане през 2012 година 1336 граждански дела са с 375 по-малко от 2011 година, когато те са били 1711; със 134 по-малко от 2010 година, когато са били 1470; и с 463 повече от 2009 година, когато са били 873. Подлежащите на разглеждане през 2012 година 710 наказателни дела са с 35 броя повече от 2011 година, когато са били 675; и със 143 повече от 2010 година, когато са били 567. Увеличението на броя разглеждани наказателни дела се дължи на увеличения брой НАХД по обжалвани НП през годината, а намаления брой граждански дела – на намаления брой заповедни производства.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 165 граждански дела са приключени 122 дела, от които със съдебен акт по същество 93 дела. За сравнение през 2011 година от подлежащите на разглеждане 118 граждански дела по общия ред са приключени 82 дела, от които със съдебен акт по същество 49 дела; през 2010 година от подлежащите на разглеждане по общия ред 92 граждански дела са приключени 75 дела, от които със съдебен акт по същество 64; през 2009 година на разглеждане по общия ред са подлежали 112 граждански дела, от тях са приключени 80 дела, от които със съдебен акт по същество 60 дела.
Броят на постъпилите през годината искови производства по общия ред е увеличен в сравнение с 2011 година, намален е броят на заповедните производства (902 броя), намален е и броят на другите производства по граждански дела (общо 191, от които 64 бързи производства, 39 дела от и срещу търговци, 15 други граждански дела, 4 административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 69 други частни граждански дела).
В тримесечен срок са постановени актовете по 95% от свършените граждански дела, като през 2011 година са били 99%, през 2010 година те са били 97%, през 2009 година те са били 95%. По гражданските дела са проведени 1405 заседания.
От приключените общо 122 граждански дела, разглеждани по общия ред, са обжалвани 17, или 13,00%. От приключените общо 1241 граждански дела са обжалвани 74, или 5,96%. От обжалваните актове са върнати 33 броя, от които 14 потвърдени, и 19 изменени от въззивната инстанция.
През 2012 година в съда са разгледани 904 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 67,66 % от гражданските дела в съда.
През 2012 година са образувани 166 наказателни дела от общ характер, които са с 51 по-малко от образуваните през 2011 година 217 дела; и с 10 по-малко от 2010 и 2009 година, когато те са били по 176 дела.
От общо подлежащите на разглеждане през 2012 година 198 наказателни дела от общ характер са приключени 171 дела, или 86,36%; като през 2011 година от 268 наказателни дела от общ характер са приключени 236 дела, или 88,06%,; като през 2010 година от 208 дела от общ характер са приключени 158, или 75,96%; и през 2009 година от общо подлежащите на разглеждане 209 дела от общ характер са приключени 177, или 84,68%. През 2012 година в тримесечния срок са решени 132 дела от общ характер, или 77,00%, като през 2011 година в тримесечния срок са решени 181 дела от общ характер, което представлява 77,00%; през 2010 година в тримесечния срок са решени 110 дела от общ характер, което представлява 69,62%; и през 2009 година в тримесечния срок са решени 147 дела от общ характер, което представлява 83% от свършените дела. Налице е устойчива тенденция за запазване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
По приключилите с акт по същество наказателни дела през 2012 година са осъдени 194 лица, от които 3 непълнолетни, като 81 са осъдени на лишаване от свобода (в това число 50 условно), 6 лица на глоба, 93 лица на пробация. По НОХД са оправдани 13 лица. Следва да се отбележи намаления брой на осъдените непълнолетни лица – 3, като през 2011 година те са били 9, през 2010 година са били 6, и през 2009 година са били 2. Въпреки доброто взаимодействие между социалните служби в региона и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, кризата, обхванала страната, се отразява неблагоприятно и върху младежите, провокирайки у тях извършването на престъпления срещу собствеността.
През 2012 година са обжалвани или протестирани 23 броя от постановените актове по наказателни дела от общ характер.
Решени със споразумения са 117 броя дела, а 4 броя наказателни дела от общ характер са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. За сравнение през 2011 година върнатите на прокуратурата дела са били 5, през 2010 година – 11, и през 2009 година – 9; като отново следва да се отбележи устойчивата тенденция в последната години за намаляване броя на върнатите за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения дела, произтичащ от подобрение в работата на органите на досъдебното производство и прокуратурата.
Основната част от разглежданите през 2012 година наказателни дела от общ характер касаят извършени престъпления по транспорта чл.343б /в/ от НК – общо 88 броя, срещу собствеността – общо 62 броя (преобладаващо кражби – 48 броя, грабежи – 4 броя, измама – 3 броя, присвояване – 4броя), следват престъпления против личността – 10 броя (от тях 3 телесни повреди). Сравнително незначителен брой са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества – 5 броя, изнасилване – 2 броя, документни престъпления – 2 броя, не са разглеждани дела за престъпления против интелектуалната собственост, противозаконно лишаване от свобода, блудство; като са разглеждани през отчетния период 8 броя дела за престъпления против брака, семейството и младежта и по специално съжителство с лица, ненавършили 16-годишна възраст (в преобладаващата си част поради наличието на компактна ромска общност и в трите общини на територията на съдебния район).
В Районен съд – Ихтиман през отчетния период няма внесени от прокуратурата наказателни производства със значим обществен интерес.
През 2012 година са постъпили 9 броя НЧХД, като през 2011 година са били 5 броя, през 2010 година – 12 броя, през 2009 година – 9 броя.
От подлежащите общо на разглеждане през 2012 година НЧХ дела 13 броя дела са приключени 8 броя, от които 2 със съдебен акт по същество, 6 броя са прекратени поради постигане на помирение. За сравнение през 2011 година от 10 броя подлежащи на разглеждане НЧХ дела са приключени 6 броя, от които 3 със съдебен акт по същество, а 2 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини; през 2010 година от подлежащите общо на разглеждане 15 броя НЧХ дела са приключени 10 броя, от които 4 със съдебен акт по същество, а 6 броя са прекратени; и през 2009 година от подлежащите общо на разглеждане 16 броя НЧХ дела са приключени 13 броя, от които 7 със съдебен акт по същество, 5 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини. През 2012 година в тримесечния срок са свършени 4 броя НЧХ дела, или 50%; като за сравнение през 2011 година няма приключени НЧХ дела в тримесечен срок; през 2010 година в тримесечен срок са приключени 6 броя дела, или 60%; и през 2009 година те са били 3 броя, или 23%. Степента на бързина при НЧХ дела (сравнително ниска) се определя от спецификата на разглежданите с тях отношения между страните.
През отчетния период на 2012 година са постъпили за разглеждане 46 дела по реда на 78а от НК; като за сравнение през 2011 година те са били 30, или през 2012 година са постъпили с 16 броя дела повече; или с 24 дела повече от 2010 година, когато са били 22 дела; и с едно по-малко от постъпилите през 2009 година, когато са били 47 броя. От общо разгледаните през 2012 година 50 броя производства по чл.78а от НК са приключени 43 броя, като от тях 38 в тримесечен срок, или 88%. Налице е увеличение на бързината за разглеждане на производствата по чл.78а от НК през отчетния период.
През 2012 година са постъпили 111 броя частни наказателни дела, или с 13 броя повече от 2011 година, когато са били 98; с 27 повече от 2010 година, когато са били 84 броя; и с 40 броя повече от 2009 година, когато са били 71 броя. От подлежащите на разглеждане 108 броя дела са приключени 108, всички в тримесечен срок.
През периода са проведени 67 броя разпити пред съдия, което е със 7 броя повече от 2011 година, когато са били 60 броя; с 15 броя по-малко от 2010 година, когато са били 82 броя; и с 9 броя по-малко от 2009 година, когато са били 76 броя.
Останалите наказателни частни дела са по жалби срещу постановления за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и за разрешение или одобрение на претърсвания, обиски и изземвания и 6 броя за извършване на кумулация на присъди.
8 броя от делата са били за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ, като е налице тенденция за увеличение на броя им – за сравнение през 2011 година те са били само 3.
През 2012 година са образувани 242 НАХ дела, което е със 72 повече от 2011 година, когато са били 170 броя; със 117 повече от 2010 година, когато са били 125броя; и със 116 броя повече от 2009 година, когато те са били 126 броя. Подлежащи на разглеждане през 2012 година са били 271 дела, от които са приключени 221 дела, от които 169 дела са приключени в тримесечния срок, или 76%. За сравнение през 2011 година са подлежали на разглеждане 198 броя НАХ дела, от които са приключили 169 броя дела, от които в тримесечния срок 120 броя, или 71 %; през 2010 година са били 143 броя НАХ дела, от които са приключени 115 дела, от които в тримесечен срок 93 броя, или 81%; през 2009 година подлежащите на разглеждане НАХ дела са били 141 броя НАХ дела, от които са приключени 123, в срок до три месеца – 116 броя, или 94 %.
От образуваните НАХ дела 15 броя са били по УБДХ, като за сравнение през 2011 година са били 35 броя; през 2010 година са били 12; през 2009 година те са били 13 броя.
Макар е сравнително нисък (76%), процентът на решените в тримесечен срок НАХ дела бележи тенденция на подобрение, тъй като към момента е преодолян до известна степен проблемът с наличието на командировани съдии от други съдебни райони, след приключване на командировките на които в Районен съд Ихтиман се налагаше започването на производства отначало, и това през 2011 година беше нарушило в известна степен устойчивата тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключените общо 465 броя наказателни дела (включително и разпитите пред съдия) са обжалвани или протестирани 121 броя акта, или 26,02 %. От обжалваните актове са потвърдени 52 броя акта и 35 броя отменени, изменени или върнати за ново разглеждане.
Действителната натовареност на един съдия през отчетния период подлежащи на разглеждане месечно дела е била 56,83 (за сравнение през 2011 година е била 64,49; през 2010 година е била 55,05; през 2009 година), като всеки съдия е решавал по 51,64 дела месечно (за сравнение през 2011 година - 59,38 дела месечно, през 2010 година - 49,51 дела месечно, през 2009 година – 41,37 дела).
Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 36 човекомесеци, като през 2011 година са били 37; през 2010 година са били също 37, през 2009 година са били 30.
В Районен съд Ихтиман през 2011 година няма забавени дела, спазван е принципът на случайното разпределение.
По съдии данните за 2012 година са следните :
Съдия Ивайло Йорданов е бил командирован през цялата отчетна година в СОС и не е имал възложени дела в Районен съд Ихтиман.
Съдия Анелия Игнатова е имала възложени 688 дела (245 наказателни и 443 граждански), приключила е 622 от тях (214 наказателни и 408 граждански), или 90,40% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 57,33 дела месечно, от които е приключвала 51,83 дела.
Съдия Радослава Йорданова е имала възложени 702 дела (241 наказателни и 461 граждански), приключила е 634 от тях (207 наказателни и 427 граждански), или 90,31% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 58,5 дела месечно, от които е приключвала 52,83 дела.
Съдия Шомова е имала възложени 654 дела (222 наказателни и 432 граждански), приключила е 601 от тях (195 наказателни и 406 граждански), или 91,89% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 54,5 дела месечно, от които е приключвала 50,08 дела.
Съдия Илия Илиев /командирован от Районен съд Ботевград до 31.03.2011 година/ е довършил възложените му 2 броя наказателни дела.
Съдия Илияна Станкова е била в отпуск за раждане и отглеждане на дете до 24.09.2012г., като след тази дата не е работила в Районен съд Ихтиман, а е командирована в Районен съд София.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2012 година в СИС са образувани 185 изпълнителни дела, които са със 45 по-малко от 2011 година, когато са били 230, със 20 повече от 2010 година когато са били 165 и с 25 по-малко в сравнение с 2009 година, когато са били 210. Дължимите по тях суми са в размер на 1 478 128лв, докато през 2011г. са били 1 633 319 лв. , за сравнение през 2010г. са били 1 787 465 лв. и през 2009г. –1 391 148 лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 313 броя, като през 2011г. те са били 1 319 броя, през 2010 година - 1 240 дела, през 2009 година – 1 341. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 10 866 187 лв. (през 2011 година - 10 095 852 лв., през 2010година –9 220 243 лв., през 2009година – 8 818 870 лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 178 изпълнителни дела (през 2011година те са били 191, през 2010 година - 151, през 2009 година – 266 дела), по които са събрани дължими по главници суми от 204 637лв. (през 2011година - 312 857 лв., през 2010 година – 266 512 лв., през 2009 година - 740 948 лв.) За лихва са събрани 85 516 лв. (2011 година - 69 906лв., 2010 година – 51 894 лв., 2009 година – 55 560 лв.). Останалите събрани суми са за такси – 14 701 лв. и приети други разноски – 43 717 лв. Спаднатата сума е 157 437 лв., докато през 2010 година е била 394 936 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 10 504 113 лв. по 1 135 изпълнителни дела (през 2011 година - 9 388 059 лв. по 1 128 изпълнителни дела, през 2010 година – 8 462 533 лв. по 1 089 изпълнителни дела, през 2009 година –7 432 778лв. по 1 075 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 185 изпълнителни дела са въз основа на 87 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 324 716 лв., и 74 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 317 394 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 814 273 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 663 855 лв.
За сравнение през 2011година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата 317 336 лв., а през 2010 година от 640 197 лв., а през 2009г. за сумата от 788 785лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител са подадени 2 жалби, които са отхвърлени като неоснователни.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1.Районен съд – Ихтиман се намира в сграда в центъра на град Ихтиман, построена е през 1942 година, и е собственост на Министерство на правосъдието. Освен от служителите и магистратите, сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Сградата се състои от приземен етаж, партер и два етажа. В приземния етаж се намира парния котел, има склад за гориво и склад за веществени доказателства. На партерния етаж са разположени три съдебни зали, към едната от които има арестно помещение, и помещение за съхраняване на класифицирана информация.
На първия етаж се намират съдебно деловодство, бюро “Съдимост” и архива, съдебни секретарки, служба по вписвания, главен счетоводител, административен секретар и два кабинета на районни съдии.
На втория етаж са разположени кабинетите на председателя на съда и на още двама районни съдии.
В отделен вход към сградата на съда се намира кабинетът на съдия изпълнител, деловодството на съдебно изпълнителна служба и кабинетът на съдията по вписванията.
Необходими са средства за подмяна на дограмата на помещенията, която не е сменявана откакто е построена сградата, а именно от 1942 година и освежаващ ремонт на помещенията.
Необходимо е също така и ремонт на фасадата на сградата, тъй като същата се руши.
Необходимо е обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки.
Необходими са средства за изграждане на система за видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация.
За оптимизиране на работата на съда е необходимо поставяне на звукозаписна система в една от залите, закупуване на сканиращи устройства за подобряване работата и подмяна на компютрите, принтерите и UPS устройствата в съда.
2.Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Windows XP и Windows 7, Office 2003 и Office 2010 , Apis, Siemens – програма за разпределение на съдебните дела , C+C Automation, Audio Delux Rerorder – програма за запис на съдебните дела в зала, NOD 32 – антивирусна програма за компютрите, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела.
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens:
Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5,
Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
СИС използва за деловодната си дейност програмен продукт на JES, закупен и инсталиран през 2010 година.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 12Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 2 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 2 броя скенер и 1 брой копирна машина; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.

През 2012 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.Гр. Ихтиман, За председател на РС Ихтиман :
31.01.2013 година /Ан. Игнатова/Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA