Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН


ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД


ПРЕЗ 2016 ГОДИНАІ. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

За отчетната 2016 година кадровата обезпеченост на съда по щат е както следва:
- магистрати – 4 броя, реално работещи трима магистрати.
- държавен съдебен изпълнител – 1 брой,
- съдия по вписванията – 1 брой.

С решение на ВСС, съгласно протокол № 13 от 19 юли 2016 г., съдия Радослава Маринова Йорданова, съдия в Районен съд, гр. Ихтиман, е назначена за административен ръководител – Председател на Районен съд- гр. Ихтиман.
Въпреки нормалната щатна обезпеченост с магистрати, съдът работи постоянно в намален състав с не повече от трима съдии и поради командироването на съдия Анелия Игнатова, която е командирована в Софийски окръжен съд от 2014 година.
Повишена е натовареността на реално работещите магистрати в съда, но е запазена бързината на производствата, като е постигната равномерност на натовареността на съдиите при разпределянето на делото и полагането на дежурства.
Двама от тримата реално работещи в РС Ихтиман съдии – Радослава Йорданова и Ивайло Йорданов, притежават дълъг опит като съдии, а съдия Гергана Георгиева макар и с по-малък съдийски стаж, проявява усърдие и старание при решаването на делата и освен отлична теоретична подготовка, показва и много добри практически знания и умения.
Съставът на съда включва:
СЪДИИ:
1. Радослава Маринова Йорданова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 10 от 22 февруари 2006 г. на длъжността „съдия”. Съдия Йорданова е с юридически стаж от 13 години 2 месеца и 5 дни, от които със съдийски стаж от 10 години, 10 месеца и 2 дни и е придобила статут на несменяемост, с ранг „съдия в Апелативен съд”.
2. Ивайло Генов Йорданов – преместен с Решение на ВСС по протокол № 36 от 13 ноември 2002 г. в Районен съд – Ихтиман. Съдия Йорданов е с общ юридически стаж от 24 години, 10 месеца и 22 дни, от които със съдийски стаж от 23 години, 5 месеца и 10 дни и е придобил статут на несменяемост и е с ранг „съдия в Апелативен съд”.
3. Гергана Кирилова Георгиева – назначена с Решение на ВСС по протокол № 5 от 15 януари 2015 на длъжността „съдия”. Съдия Георгиева е с общ съдийски стаж от 1 година, 10 месеца и 16 дни
4. Анелия Маринова Игнатова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 13 от 8 март 2006 г. на длъжността „съдия”. Съдия Игнатова е с общ юридически стаж от 23 години 8 месеца и 19 дни, от които със съдийски стаж от 10 години, 9 месеца и 15 дни и е придобила статут на несменяемост, с ранг „съдия в Апелативен съд”.
Предвид спецификата на работата и малкия брой магистрати не е възможно създаването на отделения в съда. Това налага съдиите отлично да познават разнообразна правна материя и ежедневно да боравят с нея предвид големия обем дела и тяхната сложност.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.
Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Владимир Милчев, който със стаж в РС Ихтиман от 15 години и 10 дни.
Съдия по вписванията е Любомир Фандъков, който е със стаж в съда от 21 години, 2 месеца и 10 дни.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Служителите в съдебната администрация, са както следва: 1 служител на длъжност: човешки ресурси, главен счетоводител, трима съдебни секретари, трима съдебни деловодители, съдебен архивар, съдебен архивар “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно- изпълнителната служба (съдебен секретар и деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради - огняр и чистач.
През цялата отчетна година може да се направи обоснован извод, че администрацията на съда проявява стремеж и усилия към стриктно и съвестно изпълняване на служебните задължения. Беше обезпечена бързината и ефективността на работния процес и правораздавателната дейност, които усилия в тази насока следва да продължат.
По-голямата част от съдебните служители са с дългогодишен стаж. През отчетната година е създадена организация за периодична проверка на дейността на общата и специализираната администрация, като се извършват ежемесечна проверка на деловодните книги в съда, водени в съответствие с ПАС, извършват се и периодични проверки на отделните звена, извършват се задължителните годишни инвентаризации, както и задълженията произтичащи от останалите нормативни актове.

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА:
Не е необходимо да се увеличат щатните длъжности на съдиите. От друга страна обаче предвид повишаващия се обем на работата за обезпечаване на нормалното функциониране на съда и предотвратяване на свръхнатовареност на съдиите е наложително четирите щатни бройки за съдии да бъдат реално заети.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА.

За отчетния период са предприети организационни мерки, които обезпечават срочното движение на новопостъпили преписки, подлежащи на образуване в дела.
Председателят на съда е утвърдил Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Ихтиман. В деня на постъпването им исковите молби и книжата по делата се разпределят от председателя или при отсъствието му – от съдия, определен със заповед на председателя, на принципа на случайния подбор съобразно поредността на постъпването им. Разпределението се отразява в протокол, подписан от разпределящия, който се прилага по всяко дело. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на всички съдии и за всички видове дела.
Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички видове дела и не се прилага за делата, които се разпределят „по дежурство” с оглед обезпечаване своевременното произнасяне на определения съдия-докладчик – по гражданските дела това са молби за даване на разрешение за разпореждане с имущество на дете, както и отказите от наследство и молби за издаване на незабавна защита по Закона за защита от домашното насилие, а по наказателните дела - искания за вземане на мярка за неотклонение, за разрешаване или одобряване на процесуално-следствени действия, незабавни производства и др., както и с изключение на онези наказателни дела, които следва да се разпределят на определен докладчик /чл. 76, ал. 8 от ПАС/ или в чието разглеждане не следва да участва определен съдия поради наличие на законоустановени основания за това.
Разпределените дела се докладват незабавно на съответния съдия-докладчик. При нередовност на исковите молби, стриктно се прилагат разпоредбите на чл. 127 – 129 от ГПК със съответните указания за правна помощ. Образуваните наказателни дела се подлагат на задълбочена проверка от докладчиците. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове. Голяма част от делата приключват в срок до три месеца, с изключение на делата, по които съществуват пречки от обективен характер, свързани нередовно призоваване на страни и вещи лица, непосочване на точен адрес на страна, закъснения при размяната на книжа по граждански дела, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, неявяване на подсъдими и защитниците им по наказателни дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове.
Месечният график на дежурствата се утвърждава със заповед от Председателя на съда.


2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.

Сравнителен анализ на общия брой дела за последните три години:
Движението на делата може да бъде представено в следната диаграма по години:
Година Подлежащи на разглеждане Постъпили Свършени
2014 г. 1725 1551 1556
2015 г. 1854 1685 1681
2016 г. 1996 1815 1775Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2016 г. е 1996 бр., което е със 142 бр. дела по- голям в сравнение с общия брой на делата за разглеждане през 2015 г., и с 271 бр. дела по- голям в сравнение с 2014 г.
През 2016 г. общият брой на постъпилите дела е 1815 бр., като за сравнение броят на постъпилите дела през отчетната година е със 130 бр. по- голям в сравнение с 2015 г., и с 264 бр. дела по - голям от 2014 г.
През годината са свършени 1775 броя дела или 89 % от подлежащите на разглеждане дела.
Общо 1593 броя дела са свършени в тримесечен срок или 90 % от свършените дела са приключили в тримесечен срок.
Наблюдава се незначително намаление на свършените дела спрямо свършените през 2015 година, които са били 91 %, а през 2014 г., свършените села също са били 90 % от подлежащите на разглеждане.
Анализирайки показателите за новопостъпилите дела и за общия брой дела за разглеждане през отчетния период на 2016 г. можем да направим извод, че има значително увеличение на постъпилите дела спрямо предходните две години.
Проведени са общо 2185, съдебни заседания по граждански и наказателни дела, които са повече от предходната година, когато са били 2073 съдебни заседания. Основните причини за отлагане на делата са аналогични на тези през предходните години – неявяване по уважителни причини на страни, несвоевременно връчване на призовките, пълномощници, вещи лица, свидетели.

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
3.1. Граждански дела

Общият брой на гражданските дела за разглеждане е 1129 бр., в това число искове по СК – 167 бр. от които 23 бр. за развод, 67 бр. за развод по взаимно съгласие, 15 бр. за издръжка и изменение на издръжка; 55 бр. дела по облигационни искове; 25 бр. дела по вещни искове; 29 бр. делби; 22 бр. искове по КТ и ЗЗДН – 14 бр., от административен характер- 6 бр. Делата по чл. 410 и 417 ГПК са 716 бр. и други дела - 95 бр.
От представените данни е видно, че около 63 % от граждански дела за разглеждане са заповедни производства.
Общият брой на гражданските дела за разглеждане по съдии е както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 378 бр.,
- за съдия Ивайло Йорданов – 368 бр.,
- за съдия Гергана Георгиева –383 бр.,

Общият брой на постъпилите през 2016 година граждански дела е 1019 броя, в това число граждански дела по искове по СК – 143 бр., от които 15 бр. за развод, 64 бр. за развод по взаимно съгласие, 10 бр. за издръжка и изменение на издръжка; 25 бр. дела по облигационни искове; 12 бр. дела по вещни искове; 5 бр. делби; 15 бр. искове по КТ. Други дела-ЗЗДН – 12 бр., от административен характер- 2 бр., а делата по чл. 410 и 417 ГПК са 716 бр. и други дела - 89 бр.
Общият брой на постъпилите през 2016 година граждански дела по съдии е както следва:
- за съдия Йорданова – 346 бр.,
- за съдия Йорданов – 326 бр.,
- за съдия Георгиева – 347 бр.,
Броят на свършените през 2016 г. граждански дела е 1025 бр. или 91 % от гражданските дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 951 бр., което представлява 93 % от всички свършени граждански дела през годината. Наблюдава се процентно намаление на делата, свършени в тримесечен срок през отчетната година спрямо предходната година, когато са били 95 %. Забавянето в произнасянето се дължи преди всичко на повишената натовареност на съдиите през отчетната година.
Броят на свършените през годината граждански дела на съдиите е както следва:
- съдия Радослава Йорданова – 343 бр., от които – 317 бр. решени по същество и 26 бр. прекратени дела;
- за съдия Ивайло Йорданов – 324 бр., от които – 298 бр. решени по същество и 26 бр. прекратени дела;
- за съдия Гергана Георгиева – 358 бр., от които – 333 бр. решени по същество и 25 бр. прекратени дела;
От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок граждански дела, както следва:
- за съдия Йорданова – 324 бр., или 94 %
- за съдия Йорданов – 299 бр., или 92%
- за съдия Георгиева – 328 бр., или 92 %
В отчета са включени и прекратените дела.

Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните три години:
Година Подлежащи на разглеждане Постъпили Свършени
2014 г. 988 906 881
2015 г. 1123 1016 1019
2016 г. 1129 1019 1025


През 2016 г. общо за разглеждане са 1129 броя граждански дела, през 2015 г. – 1123 бр., през 2014 г. – 988 бр. Общият брой граждански дела за разглеждане през 2016 г. е с 6 бр. повече спрямо 2015 г., и със 131 бр. повече спрямо 2014 г.
През 2016 г. новообразувани са 1019 бр. граждански дела, през 2015 година те са били 1016 бр., а през 2014 г. – 906 бр.. Новообразуваните граждански дела през 2016 г. са с три броя повече спрямо 2015 г., и със 113 бр. повече спрямо 2014 г.
Наблюдава се увеличение на постъпленията на граждански дела през последните няколко години.
От статистическите данни може да се направи извода, че съществуват възможности за допълнително ограничаване на отлаганията и образуваните граждански дела по общия ред да бъдат разглеждани в едно, максимум две открити съдебни заседания. Изготвянето на проект за доклад по делата и запознаването на страните с него, подготовката и обезпечаването на събиране на доказателства в първото заседание с определението на съдията по чл. 140 ГПК могат допълнително да облекчат работата в съдебно заседание и да намалят възможността за отлагане на делата.
Следва да се има предвид, че основна причина за отлагане на заседания без да бъде даван ход на делото е непризоваване на страни, чийто адрес е на територията на гр. София. Това обстоятелство неминуемо води до забавяне на производството.

3.2 Наказателни дела

Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 2016 година е 867 броя. Може да се направи извод, че този вид дела са увеличили значително броя си спрямо предходната година, когато са били 731 бр.. По видове броя на наказателните дела за разглеждане 2016 година е: НОХД – 207 бр., НЧХД – 10 бр., НАХД по чл. 78а НК – 28 бр., ЧНД – 291 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 98 бр., НАХД – 163 бр.

Общият брой на наказателните дела за разглеждане през отчетния период по съдии е, както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 291 бр.,
- за съдия Ивайло Йорданов – 282 бр.,
- за съдия Гергана Георгиева – 292 бр.,
- Боряна Шомова- 2 бр. (поради преместване в друг съд съдия Шомова е имала да довърши два броя започнали наказателни дела);

Общият брой висящи наказателни дела към 31.12.2016 година е 117 бр. от които: 25 бр. НОХД, 8 бр. НЧХД, 81 бр. НАХД, 3 броя по НАХД чл. 78а НК.

Общият брой на постъпилите през 2016 г. наказателни дела е 797 броя, за сравнение през 2015 г. броя им е бил 669, което е със 128 бр. повече.
От постъпилите през 2016 година наказателни дела, наказателните дела от общ характер са 207 бр., през 2015 г. те са били 144 бр., т.е броят им е увеличен с 63.
Общият брой на постъпилите през 2016 г. наказателни дела по съдии е, както следва:
- за съдия Йорданова – 280 бр., от които НОХД – 70 бр., НЧХД – 4 бр., НАХД по чл. 78а НК – 10 бр., ЧНД – 134 бр., НАХД – 62 бр.;
- за съдия Йорданов – 246 бр., от които НОХД – 66 бр., НЧХД – 4 бр., НАХД по чл. 78а НК – 8 бр., ЧНД – 120 бр., НАХД – 48 бр.;
- за съдия Георгиева – 271 бр., от които НОХД – 71 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД по чл. 78а НК – 10 бр., ЧНД – 135 бр., НАХД – 53 бр.;

От тях най-голям дял са делата за престъпления по гл. ХІ от НК – ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ- 129 броя, значително увеличени спрямо 2015 г., когато са били – 69 броя. Делата за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА – 27 бр. (през 2015г. са били 20 бр.), които се нареждат на второ място. Трето място заемат постъпленията на НОХД за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО и МЛАДЕЖТА – 15 бр. Следващо място заемат постъпленията на НОХД за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО – 13 бр., следват ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – 12 бр., в това число за средна телесна повреда – 5 бр. НОХД за ДЕЛА ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ, които са 4 бр., най – малко са делата по НОХД за ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – 2 бр. През 2016 г. са постъпили 5 бр. дела за престъпления свързани с наркотични вещества, попадащи в категорията престъпления със значим обществен интерес.
От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на наказателното производство са приключили 148 бр.
През отчетната година в съда са постъпили 50 броя обвинителни акта, което е с 18 броя повече от 2015г., когато те са били 32 броя.
Броят на свършените през 2016 г. наказателни дела е 750 бр. или 87 % от наказателните дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 642 бр., което представлява 86 % от всички свършени през годината наказателни дела.
Броят на свършените през годината наказателни дела на съдиите е, както следва:
- за съдия Йорданова – 253 бр., в това число 63 бр. НОХД, 2бр. НЧХД, 11 бр. НАХД по чл. 78а НК, 134 бр. ЧНД, 43 бр. НАХД. От тях 195 бр. решени по същество и 58 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 228 бр. дела или 90%.
- за съдия Йорданов – 235 бр., от които НОХД – 65 бр., НЧХД – 4 бр., НАХД по чл. 78а НК – 11 бр., ЧНД – 127 бр., НАХД – 28 бр. От тях 168 бр. решени по същество и 67 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 193 бр. дела или 82 %.
- за съдия Георгиева – 260 бр., от които НОХД – 69 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД по чл. 78а НК – 11 бр., ЧНД –137 бр., НАХД – 41 бр. От тях 196 бр. решени по същество и 64 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 221 бр. дела или 85 %.
- съдия Шомова, поради преместването си в друг съд, е имала 2 броя свършени дела през периода – НОХД, от тях 2 бр. решени по същество.

Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните три години:

година подлежащи на разглеждане образувани свършени
2014 737 650 675
2015 731 669 662
2016 867 797 750През 2016 г. са образувани нови 797 бр. дела, през 2015 г. са образувани са 669 бр. наказателни дела, а през 2014 г. са били 650 броя. Наблюдава се увеличение на новопостъпили наказателни дела през 2016 г. спрямо 2015 г. - 128 бр. наказателни дела, спрямо 2014 г. увеличението е с 147 бр. наказателни дела.
Освен увеличението на общия брой новопостъпили наказателни дела за 2016 г. спрямо предходните две години, горепосочените данни сочат, че относителният дял на НОХД се увеличава, т.е. увеличава се делът на наказателни дела с по-висока правна и фактическа сложност. Това води и до намаляване на процента на решени в тримесечен срок дела.
От подлежащите за разглеждане наказателни дела 98 броя са разпити пред съдия или едва 11 %.
Като негативна тенденция следва да се отбележи, че едва 1 от образуваните НЧХД е свършено в тримесечен срок /13 %/. Основните причини за забавянето при разглеждането на този вид дела произтичат преди всичко от спецификата на обществените отношения, които са обект на наказателноправна защита на нормите от особената част на НК, установяващи преследване на престъпленията по тъжба на пострадалия, и най-вече от обстоятелството, че по тези дела досъдебно производство не се провежда и доказателства по тях се събират за пръв път едва при съдебното им разглеждане от първоинстанционния съд, а това ангажира повече процесуално време на съда и на страните.
През годината са издадени 35 разпореждания на основание чл. 159а НПК за регистрираните данни от трафика /43 през 2015 г/, и са дадени 105 разрешения за полицейска регистрация по Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация.
От общия брой частни наказателни дела, 5 броя са били по реда на Закона за здравето, колкото са били и през предходната 2015 г.

3.3 Структура на наказаната престъпност

През 2016 година в Районен съд Ихтиман са постановени 37 присъди, от които 31 от присъдите са постановени по дела от общ характер. През 2015 година броя на присъдите е бил 23 бр., а постановените присъди по дела от общ характер са 22 бр..
С одобрено от съда споразумение за решаване на делото с последици на влязла в сила присъда са приключени 148 наказателни дела.
Броят на осъдените лица през 2016 година е общо 216 бр. (през 2016 година е бил 182 бр.). От осъдените лица 161 лица са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 138 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК, а на лишаване от свобода над три години е осъдено едно лице. На 41 лица е наложено наказание пробация, на 7 лица е наложено наказание глоба. Броят на осъдените по споразумение е 162
Оправданите лица през 2016 година са 7 броя – поради недоказаност на обвинението относно наличието на извършено престъпление или неговото авторство, както и поради несъставомерност на деянието като престъпление.
Върнатите за доразследване дела на прокурора НОХ дела през годината са 5 бр., а върнатите за доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК са 2 бр. Като основни причини за постановяване на акт по чл. 249, ал. 2 НПК, се извеждат неописване в обстоятелствената част на обвинителния акт на обективни и субективни признаци на вменените деяния, вътрешна противоречивост, несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, нарушаване на правата на пострадалия за участие в наказателното производство.
И през отчетната 2016 година значителна част от разгледаните по общия ред НОХД е проведено съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл. 371, т. 2 НПК.

4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ
4.1. Натовареност на съдиите

Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2016 г. е 41,58% ( през 2015 година е била 38,63 %) дела месечно, а към свършените дела е 36,98 % дела месечно.
Забележка: Горепосочените величини са изчислени при 4 щатни бройки за съдии. От 2014 година има един постоянно командирован съдия в СОС. През цялата отчетна 2016 г. Ихтиманският районен съд е работел при непопълнен състав. Отработените през отчетния период човекомесеци са 36.
Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 55,44 % дела месечно, а към свършените дела е 49,31 % дела месечно.
Следва да се отбележи, че съобразно приетите Правила за оценка на натовареността на съдиите /Приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по протокол № 15/24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г./ всички съдии са високо натоварени, като към 31.12.2016 г. текущото индивидуално натоварване съобразно Системата за изчисляване на натовареността на съдиите е както следва: съдия Радослава Йорданова е с натовареност 168,65, съдия Ивайло Йорданов е с натовареност 143,92, а съдия Гергана Георгиева – с натовареност 140,00.

4.2. Оценка на работата на съдиите

Процентът на приключилите в тримесечен срок дела в Ихтиманския районен съд както по наказателните, така и по гражданските дела е висок, като се има предвид сложността на разглежданите дела и високата натовареност на съдиите. Може да се обобщи, че като цяло съдиите се справят добре и срочно с работата си, като независимо от констатираните забавяния в при администрирането и решаването на делата на един от съставите, това не се е отразило значително на отличните показатели за работата в Районен съд – Ихтиман. Следва да се отбележи, че за добрите показатели има значение и добрата организация на работа на специализираната администрация на Ихтиманския районен съд.
Несъмнено е, че би могло да се положат усилия за подобряване на работата на съдиите в срочността за разглеждане и приключването на гражданските дела по общия ред, НОХД, НАХД, и най-вече – на НЧХД.
През 2016 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.

5. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2016 година в СИС са образувани 122 изпълнителни дела, които са с 9 повече от 2015 година, когато са били 113, със 28 по-малко от 2014 година когато са били 150 и с 67 по-малко в сравнение с 2013 година, когато са били 189. Дължимите по тях суми са в размер на 699 706 лв., докато през 2015г. са били 6 455 321 лв., за сравнение през 2014г. са били 1 562 468 лв. и през 2013г. –3 460 384 лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 195 броя, като през 2015г. те са били 1 187 броя, през 2014 година - 1 263 дела, през 2013 година - 1 324. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 18 864 718 лв. (през 2015 година – 19 927 216 лв., през 2014година – 14 300 943 лв., през 2013година– 16 659 703 лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 177 изпълнителни дела (през 2015година те са били 114, през 2014 година - 189, през 2013 година – 211 дела), по които са събрани дължими по главници суми от 122 147 лв. (през 2015година – 69 211 лв., през 2014 година – 99 900 лв., през 2013 година – 79 948 лв.) За лихва са събрани 84 558 лв. (2015 година – 57 346 лв., 2014 година – 64 407 лв., 2013 година –58 874 лв.). Останалите събрани суми са за такси – 14 536 лв. и приети други разноски – 2 774 лв. Спаднатата сума е 1 253 284 лв., докато през 2015 година е била 1 692 993 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 17 489 287 лв. по 1 018 изпълнителни дела (през 2015 година – 18 165 012 лв. по 1 073 изпълнителни дела, през 2014 година - 13 471 895 лв. по 1 074 изпълнителни дела, през 2013 година – 12 738 475 лв. по 1 113 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 122 изпълнителни дела са въз основа на 77 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 442 641 лв., и 43 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 55 525 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 201 540 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 498 166 лв.
За сравнение през 2015година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата 5 856 405 лв., през 2014 година от 1 353 638 лв., а през 2013г. за сумата от 2 818 432 лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител са подадени 5 жалби през 2016 година, от които 1 е уважена и 4 са отхвърлени като неоснователни.

6. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

За отчетния период се наблюдава увеличаване на постъпилите искания за издаване на свидетелства и справки за съдимост, като са издадени 4018 бр., през 2016 г. броя им е бил 3607 бр.. Броя на издадените справки за съдимост е 908 бр..
На интернет страницата на РС Ихтиман е публикувана информация относно възможността за гражданите да ползват услугата на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

От 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са извършени 2862 броя вписвания, от които: 1571 бр. нотариални актове, 78 бр. ипотеки, 213 бр. възбрани, общо 108 бр. заличавания, 1 бр. апорт, 886 бр. други вписвани. Издадени са броя 395 удостоверения, 1090 бр. преписи, 390 бр. справки и 5 бр. завещания.


ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. Районен съд – Ихтиман се намира в сграда в центъра на град Ихтиман, построена през 1942 година, която от лятото на 2016 г. във връзка с измененията на Закона за съдебната власт се стопанисва от Висшия съдебен съвет. Освен от служителите и магистратите, сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Сградата се състои от приземен етаж, партер и два етажа. В приземния етаж се намира котелното помещение на отоплителната инсталация, склада за гориво и стаята (склад) за веществени доказателства. На партерния етаж са разположени три съдебни зали, към едната от които има арестно помещение, и деловодството за класифицирана информация.
На първия етаж се намират съдебното деловодство, бюро “Съдимост”, архива на съда, канцеларията на съдебните секретарки, службата по вписвания, канцеларията на главния счетоводител, канцеларията на главен специалист човешки ресурси (административен секретар) и два кабинета на районни съдии.
На втория етаж са разположени кабинетите на председателя на съда и на още двама районни съдии.
В отделен вход към сградата на съда се намира кабинетът на съдия изпълнител, деловодството на съдебно изпълнителна служба и кабинетът на съдията по вписванията.
Необходими са средства за основен ремонт на сградата, която е в лошо техническо състояние и деформациите по фасадата представляват непосредствена опасност за преминаващите граждани. Сградата е изключително енергийно неефективна, тъй като голяма част от дограмите не са подменяни никога и парната инсталация технически не позволява пълноценното й отопление, като през зимните месеци правораздаването се осъществява при температури, които са под нормативно установените. В нарушение на изискванията за противопожарна безопасност се налага да се включват отоплителни печки, които от своя страна водят до повреди на електрическата инсталация, която не съответства на изискванията на Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./ За отопление ежемесечният разход надхвърля 3500 лева. Съществува реална опасност покривът да пропадне, при което би се наложило извършването на авариен ремонт. Дадени са предписания за обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки, както и е необходимо да бъде изградена система за видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация.
През 2015 г. бяха подадени необходимите документи в Министерство на правосъдието за планиране на ремонт на сградата, през есента на 2016 г. всички документи бяха изпратени и до новия й стопанин – Висшия съдебен съвет, но до настоящия момент отговор не е получен.
2. Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Windows XP и Windows 7, Office 2003 и Office 2010 , Apis, Siemens – програма за разпределение на съдебните дела „СУСД“ както и нова внедрена в началото на 2016год. програма „САС“ за разпределение на съдебните дела, C+C Automation, Audio Delux Rerorder – програма за запис на съдебните дела в зала, NOD 32 – антивирусна програма за компютрите, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела, разработена от СМАРТ СИСТЕМС която се достъпва със сертифицирани електронни подписи.
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens:
Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5,
Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
СИС използва за деловодната си дейност програмен продукт на JES, закупен и инсталиран през 2010 година.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 15 Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 3 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 3 броя скенер и 2 броя копирни машини; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.
Гр. Ихтиман, Председател на РС Ихтиман :
31.01.2017 година (Радослава Йорданова)


Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA