Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Наказателни
  Граждански
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
Р Е Ш Е Н И Е
гр. Ихтиман, 11.08.2009 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, І състав, в публично заседание на единадесети август две хиляди и девета година в състав:

председател: РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА

при секретаря Таня Балабанова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 223 по описа за 2009 г., за да се произнесе взе предвид следното:

иск с правно основание чл. 72 СК.
М. С. Р. ЕГН от с. С., обл. С., като майка и законна представителка на .С. Р. С. ЕГН е предявила срещу Р. С. С. от с. А. К. , обл. П., ул. “” № иск за увеличаване на размера на издръжката в размер на лева. Иска се от съда да се замени съгласието на ответника за издаване на паспорт на детето и всички останали документи за излизането му извън страната, както и да бъде разрешено напускането на страната единствено с нейното съгласие
В исковата молба се твърди, че с решение по гр. дело № / г. на ИРС е бил прекратен сключения между страните граждански брак, родителските права по отношение на роденото от брака дете били предоставени на ищцата, като ответникът не проявява какъвто и да е интерес към детето, което заедно с майка си живее в К. И.. Нуждите на детето били завишени, като се нуждаело от допълнителни средства във връзка с неговото отглеждане.
Ответникът, призован чрез залепване на уведомление по чл. 47 ГПК на регистрирания му постоянен и настоящ адрес, в срока по чл.131 от ГПК не представя писмен отговор.
На основание чл. 25, вр. чл. 23 ЗПП му е предоставена правна помощ, като особеният му представител – адв. И., не оспорва иска по чл. 72 СК.
В съдебно заседание, след като детето е навършило 14-годишна възраст, поддържа предявения иск със съгласието на своята майка и законна представителка досежно искането по чл. 72 СК, като оттегля предявения иск по чл. 86 СК за увеличение на издръжката и в тази му част производството по делото е прекратено на основание чл. 232 ГПК.
Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните писмени доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност и съобразно с чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено следното:
От фактическа страна:
Според представеното по делото от удостоверение за раждане от г. е, че страните по делото са родители на детето С. Р. С. ЕГН .
Съгласно представеното решение от г. по гр.д. № / г. на ИРС, влязло в сила, е прекратен гражданският брак между М. С. и Р. С., като според условията на постигнатото между тях споразумение по чл. 99, ал. 3 СК родителските права по отношение на детето са били предоставени на ищцата.
По делото е приложено и решение от 23.03.2005 г. по гр. дело № / г., с което в производство по чл. 72 СК е било разрешено на детето С. Р. С., ЕГН да пътува извън страната единствено със съгласието на майка си – М. С. С., ЕГН или на упълномощено от нея лице.
От страна на ищцата са представени документи, според които детето е с постоянен адрес К. И., провинция Л., населено място Ф., където е записано и на училище.
От разпита на св. А. Р., майка на ищцата, се установява, че дъщеря й живее заедно с внука й в К. И. от около 6 години, където е създала семейство и се грижи за детето си, като бившия й зет не поддържа контакти нито с бившата си съпруга, нито с детето. Въпреки положените усилия семейството не може да установи контакт с бащата с цел да бъде дадено съгласие за преиздаване на задграничен паспорт на детето. Сочи, че доколкото е информирана и Р. С. се намира извън територията на страната, но не е установено неговото местопребиваване..
От правна страна:
Съгласно разпоредбата на чл. 72 СК родителските права и задължения се упражняват от двамата родители заедно и поотделно. При разногласие между тях спорът се решава от районния съд след изслушване на родителите и ако е необходимо, на детето.
Спорът произтича от разпоредбата на чл. 76, т. 9 ЗБДС (ред., ДВ, бр. 67/1999 г.), според която липсата на разрешение за пътуване в чужбина на детето, от страна на двамата му родители може да доведе до забрана за напускането на страната или до отнемане или неиздаване на паспорти или заместващи ги документи, а в случая липсва такова съгласие от страна на бащата, доколкото не може да бъде установено неговото местопребиваване.
Действително липсата на съгласие от страна на единия родител не е абсолютна пречка за напускането на страната от детето, но предвид съществуващата практика, може да се направи извод, че в конкретният случай ще се стигне до налагане на такава забрана, тъй като бащата не живее в страната и не дава съгласие, тоест за ищцата е налице правен интерес от водене на настоящия иск.
Искът е основателен, тъй като в случая се установява, че издаването на задграничен паспорт и на напускането на страната от детето само със съгласието на майката се налага с цел събиране на детето с майката, където двамата живеят заедно от няколко години. Съгласно чл. 9, т. 1 от Конвенцията за правата на детето: „Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват детето да не бъде разделяно от родителите си против тяхната воля, освен когато компетентните власти решат в съответствие с приложимите закони и процедури и при възможност за съдебен преглед, че такова разделяне е необходимо за висшите интереси на детето Такова решение може да бъде необходимо в някои особени случаи, като например малтретиране или изоставяне на детето от родителите, или когато родителите живеят разделени и трябва да се вземе решение относно местоживеенето на детето.”. В случая няма данни за наличие на подобно решение за забрана от компетентните органи. Нещо повече, разрешението за напускане на територията на страната и преиздаване на задграничен паспорт единствено със съгласието на майката ще бъде изцяло в интерес на детето, тъй като очевидно тя е създала всички необходими условия в К. И. за пълноценното отглеждане и възпитание на детето. Неговият баща проявява незаинтересуваност към сина си, не е правил постъпки за осъществяване на лични контакти с детето, поради което съдът намира, че подобно разрешение в най-голяма степен би съответствало както на интереса на детето, така и на житейската справедливост. Освен това евентуалното отхвърляне на иска ще доведе до възпрепятстване на детето да живее при майка си, респективно - до нарушаване не само на посоченото право на детето, но и до нехуманност.
Ето защо, съдът намира иска за основателен, като следва да даде исканото разрешение, обвързващо бащата.

Воден от горното С Ъ Д Ъ Т


Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА НА С.Р. С. ЕГН да бъде издаден задграничен паспорт, както и да напуска територията на страната единствено със съгласието на неговата майка и законна представителка М. С. Р. ЕГН , като замества съгласието на бащата Р. С. С. ЕГН .


Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Софийски окръжен съд.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
/Р. Йорданова/
Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA