Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Съдебна система
  Съдебен заседател
  Пострадалият
  Свидетелят
  Защитникът
  Медиация
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
Как да стана съдебен заседател?

За да станете съдебен заседател, Вие първо трябва да кандидатствате пред комисия в Общинския съвет. За да бъдете избран за съдебен заседател, трябва да сте ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА НЕ СТЕ ОСЪЖДАН НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТЕ РЕАБИЛИТИРАН, И ДА СЕ ПОЛЗВАТЕ С ДОБРО ИМЕ И АВТОРИТЕТ В ОБЩЕСТВОТО. Трябва да представите свидетелство за съдимост заедно с молба – съгласие за назначаване. Комисията в Общинския съвет преглежда кандидатурите и предлага на съда списък с имената на лицата, подходящи за съдебни заседатели. Съдилищата предварително са определили броя на съдебните заседатели, необходими за съответния съд. Съдебните заседатели се назначават от 1 януари за срок от пет години. Общото събрание на съдиите от апелативния съд избира съдебните заседатели за окръжните съдилища от района на апелативния съд, Общото събрание на съдиите от окръжния съд избира съдебните заседатели за районните съдилища от района на окръжния съд. Документът, удостоверяващ избирането Ви за съдебен заседател, е препис от протокола от общото събрание на съдиите. Ако сте избран, ще получите препис от протокола по пощата. Заедно с преписа от протокола се праща копие от Наредба № 27 за съдебни заседатели.

Какви са задълженията ми като съдебен заседател?

Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите (запознаване с делото* и доказателствата по него, разпит на свидетели и страни, запознаване със заключението на експертите) и равен глас с тях. Съдебни заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Ако предвиденото наказание е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният състав е трима съдебни заседатели и двама съдии. По граждански дела няма съдебни заседатели.
* Вие може да се запознаете с делото, като отидете в деловодството на съда и поискате делото. Деловодителят има актуален списък на съдебните заседатели.

Вие ще бъдете избран за съдебен заседател за период от 5 години. На Общото събрание на съдебните заседатели се избира Съвет на съдебните заседатели. Той се състои от 5 до 9 членове (виж Наредба № 27, приложена към преписа от протокола). Председателят на съда организира първоначалната среща. Съветът осъществява връзка с председателя и административния секретар на съда, а за организацията на работата на съдебните заседатели сътрудничи със съдиите и съдебните заседатели.

Какви са моите отговорности към съда?

Като съдебен заседател Вие ще заседавате приблизително 60 дни всяка година в рамките на 5 годишния Ви мандат. Ще бъдете уведомяван за участие в дела по пощата или с призовка. Ще бъдете информиран за датата и часа за явяването Ви в съда, но трябва да проверите на информационното табло на съда съдебната зала, в която ще се гледа делото. След уведомяването Вие сте задължен да се явите за съдебното заседание. За да се намалят ненужните отлагания на делото, е задължително да уведомите незабавно съда, ако не сте в състояние да участвате в заседанието. Важно е да се явите поне 15 минути преди началото на заседанието. Вашият работодател е длъжен да Ви разреши неплатен отпуск за времето, през което изпълнявате задълженията си като съдебен заседател. В този случай имате право на възнаграждение от бюджета на съдебната власт. При отлагане на започнато наказателно дело, запишете следващата дата и я сверете с бъдещите си ангажименти. ВАЖНО е да следите процеса внимателно, защото Вие участвате при вземането на решение и постановяването на присъдата.

НЕ забравяйте, че:

• Решенията се вземат въз основа на събрани доказателства, а не по предварително убеждение,
• Обвиненото лице се счита за невинно до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА РАБОТАТА И ПОВЕДЕНИЕТО НА
НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ
ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД

І. ЦЕЛ

Чл.1./1/. Настоящите правила имат за цел да конкретизират правата и задълженията на съдебните заседатели към Ихтимански районен съд.
/2/. За краткост по-нататък вътрешните правила ще се наричат правила, съдебните заседатели – заседатели.

ІІ.СЪСТАВ

Чл.2./1/. В състава на съдебните заседатели към Ихтимански районен съд се включват всички лица, които са избрани по предвидения в закона ред.
Чл.3 /1/. С цел по-добрата организация на работата на съдебните заседатели, същите избират съвет на съдебните заседатели, който се състои от пет членове и включва поне по един съдебен заседател от всяка община от съдебния район. Мандатът на съвета на съдебните заседатели е две години и шест месеца.

ІІІ. ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Чл.4./1/ Съветът на съдебните заседатели осъществява връзка с административния секретар на съда по организацията на работата на съдебните заседатели за по-добро взаимодействие между съдиите и съдебните заседатели.
/2/. Съдебните заседатели поставят въпросите по ал.1 на административния секретар, пряко или чрез съвета на съдебните заседатели.
/3/. Членовете на съвета на съдебните заседатели имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.
/4/. Съдебните заседатели са длъжни да изпълняват задълженията си съгласно изискванията на закона.
Чл.5./1/. Общото събрание на съдебните избират един от членовете на съвета на съдебните заседатели за председател на съвета, който има следните правомощия:
1.свиква на заседания Съвета на съдебните заседатели.
1.1. заседания на съвета на съдебните заседатели се свикват най-малко седем дни преди заседанието.
1.2. уведомяването на членовете на съвета на съдебните заседатели може да бъде писмено или устно. Поканите трябва да съдържат: мястото, датата, часа и дневния ред на заседанието. Заедно с поканите се изпращат и копия от материалите свързани с въпросите от дневния ред на заседанието.
1.3. съветът на съдебните заседатели може да заседава и без да бъде спазен посочения по-горе ред, ако всички негови членове са съгласни за това.
1.4. заседанието е редовно, ако за него са надлежно уведомени всички негови членове и присъстват поне трима от тях.
1.5. при липса на кворум се насрочва ново заседание с срок до една седмица на същото място и при същия дневен ред. и за това заседание липсва кворум, същото се отлага с 1/един/ час и се провежда.
1.6. всеки член на съвета на съдебните заседатели може да бъде представляван в заседанието от друг член от съвета на съдебните заседатели. Упълномощаването трябва да бъде писмено, като пълномощното се прилага към протокола. В протокола изрично се отбелязва кой член кого представлява.
1.7. съветът на съдебните заседатели взема своите решения с обикновено мнозинство.
1.8. съветът на съдебните заседатели може да взема своите решения и неприсъствено, ако всичките му членове са заявили съгласието си за това. Решението се счита за взето, след като протокола се подпише от толкова членове, колкото е достатъчно за вземането на решението.

ІV.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Чл.5./1/. Съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт, съгласно чл. 73 от Закона за съдебната власт.
/2/. Възнаграждението на съдебните заседатели се определя за всеки заседателен ден и се изплаща веднъж месечно.
/3/. Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 от 50% на основната заплата на районен съдия за един пълен заседателен ден. При непълен заседателен ден възнаграждението се определя пропорционално съобразно заседателните часове.
/4/. Председателя на Ихтимански районен съд издава заповед за определяне реда и начина за изплащане на възнаграждението на съдебните заседатели.

V. ОБЛЕКЛО НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Чл.6./1/. Съдебните заседатели - мъже, са длъжни да се явяват на съдебни заседания, облечени с ежедневен костюм, обикновено с тъмни цветове, риза с неутрален цвят и подходяща вратовръзка, с тъмни на цвят обувки. При високи температури през летните месеци се допуска носенето на риза с къс ръкав, без сако. В зимните месеци се допуска и носенето на поло вместо риза.
/2/. Съдебните заседатели – жени, са длъжни да се явяват на съдебни заседания, облечени с ежедневен костюм, обикновено в по-тъмни цветове, с риза или блуза, или с подходяща рокля. При високи температури през летните месеци се допуска носенето само на пола, риза с къс ръкав или блуза, без сако. В зимните месеци се допуска и носенето на поло вместо риза. Не се допуска носенето на блузи или рокли с дълбоко деколте, на поли или рокли с дължина над коляното, на шапки и воали, както и участието в съдебните заседания с екстравагантни прически.

VІ. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 7. Съдебния заседател е длъжен да се запознае с материалите по делото, по което ще вземе участие.
Чл. 8. Всички въпроси, които иска да постави съдебния заседател на участниците в наказателното дело, се съгласуват с председателя на състава.
Чл. 9. Съдебния заседател е длъжен да се яви 10/десет/ минути преди началото на съдебното заседание при председателя на състава, с оглед уточняване на всички предварителни въпроси, които съдебните заседатели искат да изяснят.
Чл. 10. Съдебния заседател е длъжен да се яви на съдебното заседание в състояние, което му позволява да изпълнява функциите си.
Чл. 11. Съдебни заседатели, които преди съдебното заседание са употребили алкохол или упойващи вещества не се допускат до участие в съдебното заседание.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. За неуредени въпроси се прилага действуващото законодателство на Република България.
Чл. 13. Настоящите вътрешни правила се приеха на общото събрание на съдебните заседатели при Ихтимански районен съд, проведено на 08.02.2008г. в град Ихтиман.


Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA