Адм. секретар

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда.

Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там.
Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда.
Упражнява контрол върху веществените доказателства.

Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда.
Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда.

Създаден © 2008 rsihtiman.org Всички права запазени.